^
meross garanti
Garanti

Garanti

 • Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 • Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
 • Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Garanti Süresi: 2 YIL

Kullanım Ömrü: 5 yıl


Bu ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını ve uyarıları okuyunuz. Uygunsuz kullanım ve güvenlik kurallarına uyulmaması, üreticinin/ithalatçının sorumluluğunda olmayıp ciddi ve/veya ölümcül yaralanmalar ve/veya maddi zarar ile sonuçlanan hasar, aşırı sıcaklık, toksik duman, yangın, patlama, elektrik çarpması veya diğer tehlikelere neden olabilir. Bu ürünü azami süre kullanım için özenle muhafaza etmekten kullanıcı sorumludur.


Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

 • Aşırı nemli, aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda kullanmaktan kaçınınız, ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
 • Doğa olayları (şimşek, yıldırım, vb.) durumlarda elektrik bağlantısını kesiniz.
 • Topraklı priz kullanınız. Voltaj eşitsizliği, cihazın zarar görmesine ve yangın tehlikesine neden olabilir.
 • Cihazları çocuklardan uzak tutunuz.
 • Herhangi bir mekanik veya elektriksel modifikasyon yapmayınız, içini açmayınız. Yetkili servis dışında ya pılan tüm işlemler garantiyi geçersiz kılar.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluştuğunda, nitelikli servis elemanlarının tamir etmesi için servisi arayınız:

 • Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa,
 • Cihaz herhangi bir sıvıya maruz kaldıysa
 • İşletim kurallarına harfiyen uyduğunuz halde, cihaz yine de normal şekilde çalışmıyorsa,
 • Cihaz düşürülmüş veya hasar görmüş ise,
 • Beklenmedik bir koku, ısı veya duman varsa.


Tüketicinin Seçimlik Hakları


Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

 • Sözleşmeden dönme,
 • Satış bedelinden indirim isteme,
 • Ücretsiz onarılmasını isteme,
 • Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.


Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

 • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.